Program committee

 

Chairman - NIKOLAY V. SENNIKOV,
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Chair)

Deputy chairman - ANDREI V. DRONOV,
Geological Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow. (Co-–°hair)

ALEXANDR V. KANYGIN,
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Co-Chair)

OLGA T. OBUT,
Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Secretary)

TATIANA Yu. TOLMACHEVA,
All-Russian Research Geological Institute (VSEGEI), St. Petersburg

SERGEI V. ROZHNOV,
Boryssiak Paleontological Institute of Russian Academy of Sciences, Moscow

ELENA G. RAEVSKAYA,
FGUNPP
“Geologorazvedka”, St. Petersburg

INNA YU. SAFONOVA,
Novosibirsk State University, Novosibirsk